به وینا وارس خوش آمدید

خط مشی ها

 

 

خط مشی كيفيت

 

شرکت فنی و مهندسی ویناوارس با هدف احراز رضایت کامل مشتری، ماموریت خود را دستیابی به افق های جدید در ارائه خدمات پیمانکاری و مشارکت در تامین و رفع نیاز کارفرمایان بصورت مطلوب و ایجاد محیطی ایمن برای پرسنل دانسته و از این طریق برای توسعه سهم خود در بازار داخلی و خارجی تلاش می نماید.بدين منظور ضمن انتخاب سيستم هاي مديريت كيفيت  BS EN ISO 9001:2008و مديريت زيست محيطي 14001:2004 BS EN ISOو مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي OHSAS 18001: 2007  BSرئوس خط مشي سيستم مديريت يكپارچه IMS)) خود را به شرح ذيل اعلام مي نمايد که متعهد به برآورده كردن الزامات و همچنين بهبود مداوم اثر بخشي آن مي باشد.

شركت به اصول ذيل در راستاي توسعه فرهنگ كيفيت تاكيد دارد و متعهد به برآورده کردن الزامات آن می باشد.

×     افزايش سطح رضايت مشتريان از طريق درك نيازها و انتظارات ايشان.

×     ارتقاء سطح دانش پرسنل با آموزش هدفمند، برنامه ريزي شده ، مستمر و اثر بخش .

×     افزايش توان ارائه خدمات مطلوب با حجم مالي بالا

×     بهبود مستمر فعالیتها در جهت كاهش ضايعات، مواد اوليه و انرژي .

×     رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي و تعهد به حفظ و پيشگيري از آلودگي محيط زيست و بهبود مستمر آن.

×     رعايت قوانين و مقررات ايمني بهداشت حرفه اي و تعهد به حفظ بهبود مستمر سلامت و ايمني نيروي انساني.

×     ايجاد انگيزش در كاركنان به عنوان مشتري داخلي به منظور نيل به اهداف كيفيت و بهبود  مستمر.

×     تامين منابع لازم بمنظور استقرار سيستم يکپارچه مديريت IMS

×     تعيين الزامات قانوني و دولتي مرتبط با محيط زيست و ايمني و بهداشت

×     حمايت جدي از بروز استعدادهاي فردي و هدفمند نمودن كارهاي گروهي.

×     رعايت استانداردها، قوانين و مقررات مرتبط .

×     انجام امور بر اساس احترام و اعتماد متقابل و مشاركت گروهي.

×     اولويت اقدام پيشگيرانه به اقدام اصلاحي.

×     رعايت نكات ايمني و ملاحظات زيست محيطي و استفاده بهينه از منابع.

×     تجهيز پرسنل به امكانات و تجهيزات دقيق و پيشرفته مطابق با دانش و تكنولوژي روز .

×     گسترش ارتباط و تبادل اطلاعات با پيشروان اين صنعت در جهان.

كليه پرسنل شركت نسبت به وظائف خود در سيستم مديريت كيفيت واقف بوده و در فضاي مناسب و خود جوش تلاش لازم را جهت تحقق اهداف كيفيت و اجراي خط مشي كيفيت مي نمايند.

مديريت شركت حفظ، برقراري و كنترل تناسب مداوم خط مشي كيفيت را تحت مراقبت خود دارد.

 

 

                                                            مدیرعامل

                                                       محمدرضا مجمع 

 

 

 

 
بازدید : 1314 نفر